Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Empiresport

Onderhavige algemene voorwaarden zijn specifiek van toepassing op deelnemers van de door de Regionale Sport associatie EmpireSport georganiseerde evenementen en activiteiten.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden, die zijn te raadplegen op de website van EmpireSport, wordt verstaan onder:

  • Aanmelder: de natuurlijke persoon die namens een Deelnemer een overeenkomst aangaat en daartoe (wettelijk) bevoegd is.
  • Aanmelding: de inschrijving voor deelname aan een Empire Sport evenementen of activiteiten.
  • Uploader: De natuurlijke persoon die foto’s en/of films upload op de website van EmpireSport.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die ten tijde van een EmpireSport evenement of activiteit tenminste 8 jaar oud is en die ten gevolge van de Overeenkomst is aangemeld voor een EmpireSport evenement of activiteit.
  • EmpireSport Evenement of activiteit: een door EmpireSport georganiseerd dag/weekend instuif dan wel slaap instuif zoals nader gedefinieerd bij het aanbod van EmpireSport evenementen op de Website en het inschrijfformulier.
  • Empire Sport evenementen en activiteiten: handelend onder de naam Empire Sport, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 780205577.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Empire Sport en Aanmelder ter zake van deelname door Deelnemer aan een Empire Sport evenement of activiteit.
  • Website: de website van Empire Sport is de URL: empiresport.nl.

Artikel 2. Aanmelding en inschrijving

2.1 Aanmelding voor deelname aan de Empire Sport evenementen, activiteiten, clinics, sportfeestjes of presentatie kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier.

2.2 Met de inzending van dit inschrijfformulier verklaart afzender deel te nemen aan het gekozen evenement/activiteit waarvoor afzender zich heeft ingeschreven.

2.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door Empire Sport geregistreerd op volgorde van ontvangst totdat het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement/activiteit is bereikt.

2.4 Na de aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging waarin de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen.

2.5 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het moment waarop het maximum aantal deelnemers is bereikt, zijn niet rechtsgeldig. Empire Sport streeft ernaar om u hierover zo spoedig mogelijk te berichten.

2.6 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement/activiteit geannuleerd worden, waarna restitutie van het reeds betaalde deelnamegeld zal volgen.

3. Betalingsvoorwaarden en procedures

3.1 Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement/activiteit staat vermeld. Na betaling van dit bedrag ontvangt u een digitale deelname bevestiging.

3.2 Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op
de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn. Betaling kan zowel elektronisch als contant geschieden.

3.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

4. Afmelding en administratiekosten

4.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich
definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement/activiteit waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld in beginsel niet meer mogelijk. Restitutie van het inschrijfgeld is slechts mogelijk indien deze algemene voorwaarden dat bepalen.

4.2 In geval van ziekte of afwezigheid dienen de ouder(s) en/of verzorger(s)
de deelnemer af te melden bij Empire Sport, dit kan telefonisch, via de mail of via de website.

4.3 Empire Sport streeft ernaar alle evenement/activiteiten doorgang te laten vinden. Desalniettemin behoudt Empire Sport het recht om een evenement/activiteit af te gelasten. Daar waar mogelijk zal dit evenement/activiteit opnieuw ingepland worden.

4.4 Een verzuimde evenement/activiteit kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat het evenement/activiteit wordt afgelast. Eventuele afgelaste evenement/activiteiten worden ingehaald. Empire Sport is vrij in de bepaling wanneer deze evenement/activiteit worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de evenement/activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

5. Aansprakelijkheid/gedrag

5.1 Empire Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en het ontstaan van blessures. Empire Sport is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van
de deelnemers.

5.2 Empire Sport wil het goede voorbeeld geven in taal en gedrag. Dit houdt in dat de deelnemers zich, zowel binnen als buiten het veld, correct dienen te gedragen. Daar waar vervelend gedrag wordt geconstateerd, zoals: fysiek dan wel verbaal geweld kan dit tot onmiddellijke schorsing leiden en vervalt het recht op restitutie.

5.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van de Empire Sport, ter bevordering van een goed verloop van het evenement/activiteit. De deelnemer dient tevens de gedragsregels van Empire Sport te respecteren. De deelnemer die de medewerkers, of overige deelnemers hinder of overlast bezorgt, kan door Empire Sport van (voorzetting van) het evenement/activiteit worden uitgesloten.

5.4 De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Empire Sport en/of enige derde is ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of het niet naleven van de algemene gedragsregels.

5.5 Deelname aan een evenement/activiteit is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede van de overige deelnemers wordt van deelnemer een positieve houding verwacht.

6. Foto’s en video’s

6.1 Empire Sport behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan schriftelijk en voor aanvang van de activiteit op de hoogte te stellen.

6.2 De foto en filmpjes worden met jouw naam als inzender geplaatst waar ze zichtbaar zijn voor de spelers en officials en voor andere gebruikers van Empire Sport.

6.3 Uploaden van filmpjes moeten specifiek gericht zijn op de sporten die zijn aangegeven op de website.

6.4 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de films die door hem of haar zijn geplaatst op de website van Empire Sport.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in Overeenkomsten prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7.2 Op de rechtsverhouding tussen deelnemer en Empire Sport is het Nederlandse recht van toepassing.

7.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te vereffenen. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding uit artikel 7.2 voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

8. Accommodatie

8.1 Empire Sport streeft ernaar alle evenement/activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld/velden is bepalend voor de keuzes van de accommodaties. Indien mogelijk zal Empire Sport haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties die voorzien zijn van douches en toiletten. Dit is echter geen garantie. Empire Sport behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers op tijd ingelicht worden.

9. Overig

9.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het recent houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

10. Disclaimer

10.1 De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Empire Sport en haar medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van Empire Sport. Deelname is op eigen risico. Verlies van zaken kunnen niet op de Empire Sport verhaald worden.

10.2 De organisatie heeft het recht om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

10.3 In alle niet-genoemde omstandigheden zoals vermeld in deze overeenkomst zal de beslissing door Empire Sport genomen worden, met dien verstande dat één en ander in alle redelijkheid zal geschieden